PublikaceHulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele. 1. vydání. Praha: Aspi, a. s., 2005, s. 452

Dílo „Ochrana spotřebitele“ je prvou a dosud jedinou publikací v České republice, která komplexně pojímá právní aspekty ochrany spotřebitele, tj. jejich mezinárodní, veřejnoprávní i soukromoprávní oblast. Základem díla je přehledná systematizace práva ochrany spotřebitele a vyčerpávající rozbor jeho jednotlivých částí.
 
Hulva, Tomáš: Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky. 1. vydání. Praha: Aspi, a. s., 2006, s. 350

Práce „Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky“ byla vytvořena v návaznosti na úspěšné dílo „Ochrana spotřebitele“ a zahrnuje praktické dotazy a odpovědi na v praxi nejčastěji řešené případy. Nedílnou součástí díla jsou vzory žalob, smluv, podání a korespondence. Dílo též obsahuje řadu dalších praktických příloh
 
Hulva, Tomáš: Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. 1. vydání. Praha: Aspi, a. s., 2006, s. 231

Publikace „Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem“ je praktickým průvodcem advokátem účtovaných položek týkajících se jak civilních, tak i trestních věcí. Práce obsahuje stručný a přehledný výklad s důrazem na praktické využití a přehled relevantní judikatury.
 
Hulva, Tomáš: Ochrana majetku. 1. vydání. Praha: LINDE Praha, a. s., 2008, s. 376

Rukověť „Ochrana majetku“ je publikací shrnující komplexně civilně-právní, jakož i veřejnoprávní ochranu majetkových hodnot. Důraz je však kladen na právo soukromé, a to především na právo občanské. Práce obsahuje nejen hmotná práva, ale též výklad o způsobu jejich uplatnění, o jejich praktické aplikaci. Nedílnou součástí jsou četné vzory jednostranných právních úkonů, smluv, jakož i podání.
 
Hulva, Tomáš: Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s. 264

Monografie „Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky“ teoreticky i prakticky pojímá ve světle aktuální judikatury a právní praxe problematiku náležitostí právních úkonů, jakož i jejich vad a důsledků. Právě vady právních úkonů v řadě případů rozhodují o výsledku soudního řízení. Jedná se přitom o téma velice abstraktní a závislé na soudním uvážení. Proto je zcela nezbytné praktické zpracování tématu, které předmětná publikace nabízí.
 ČASOPISECKÉ ČLÁNKY:
 • Hulva Tomáš: Interpretation des Rechts in Theorie und Praxis und rechtliche Argumentation in der Tschechischen Republik. Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e. V., 2010, roč. 20. č. 5.
 • Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele v komunitárním evropském právu. Bulletin advokacie 7-8/2004, Praha: Česká advokátní komora, 2004.
 • Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě. Bulletin advokacie 1/2005, Praha: Česká advokátní komora, 2005.
 • Hulva, Tomáš: Právní úprava pojistné smlouvy dle zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Obecná ustanovení. Právní rozhledy 6/2005, Praha: C. H. Beck, 2005.
 • Hulva, Tomáš: Právní úprava pojistné smlouvy dle zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Zvláštní ustanovení. Část 1. Právní rozhledy 16/2005, Praha: C. H. Beck, 2005.
 • Hulva, Tomáš: Právní úprava pojistné smlouvy dle zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Zvláštní ustanovení. Část 2. Právní rozhledy 17/2005, Praha: C. H. Beck, 2005.
 • Hulva, Tomáš: Vyúčtování služeb advokáta. Právní fórum 9/2005, Praha: ASPI, a.s., 2005.
 • Hulva, Tomáš: Nová úprava úroků z prodlení a potírání prodlení v obchodních transakcích. Bulletin advokacie 1/2006, Praha: Česká advokátní komora, 2006.
 • Hulva, Tomáš: Sazby úroků z prodlení v posledních 10 letech. Bulletin advokacie 3/2006, Praha: Česká advokátní komora, 2006.
 • Hulva, Tomáš: Koncepce nového občanského zákoníku a pojetí právnických osob. Sborník z konference katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Prf MU v Brně, 2005.
 • Hulva, Tomáš: Odstoupení od smlouvy dle navrhovaného občanského zákoníku. Sborník z konference katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Prf MU v Brně, 2006.
 • Hulva, Tomáš: Význam zavinění v souvislosti s civilními a veřejnoprávními delikty. Bulletin advokacie 6/2007, Praha: Česká advokátní komora, 2007.
 • Hulva, Tomáš: Interpretace práva a právní argumentace v právní praxi. Bulletin Slovenskej advokácie 4/2009, Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2009.
  VÝZNAMNÉ PROJEKTY
 • Příprava a realizace projektu „Kalkulačky ASPI“ dle českých a slovenských právních předpisů. Kalkulačky ASPI tvoří nedílnou součást software ASPI od roku 2006.
 • Příprava a realizace projektu „Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji“. Garance a realizace modulu „Ochrana osobnosti a majetku“. Projekt „Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji“ je společným projektem Slezské univerzity v Opavě, Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity.

Kontakt

HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo advokátní kanceláře
náměstí Republiky 2/1
CZ-746 01 OPAVA


Telefon: (+420) 553 717 132
Email: office@hulva.cz

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář